Văn phòng Thường trực Bộ Công an về Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc thăm và làm việc tại Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam

10/09/2022

Văn phòng Thường trực Bộ Công an về Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc thăm và làm việc tại Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam.mp4

Video khác

Thư viện ảnh

Hoạt động Gìn Giữ Hòa Bình

Click to go to this mission
Click to go to this mission
Click to go to this mission
Click to go to this mission
Click to go to this mission
Click to go to this mission
Click to go to this mission
Click to go to this mission
Click to go to this mission
Click to go to this mission
Click to go to this mission
Click to go to this mission
Click to go to this mission
Click to go to this mission
Click to go to this mission
Click to go to this mission
Click to go to this mission

Việt Nam

Phái bộ GGHB LHQ

Phái bộ có lực lượng Việt Nam